ماهيان زينتي سيچلايد درياچه ملاوي زيبا، پرتوان با قابليت تكثير راحت و بسيار ارزان در محيط هاي مناسب هستند. آنها متعلق به دوگروه متمايز به نامهاي Mbuna و non- Mbuna مي باشند. ماهيان non- Mbuna در مناطق سنگي اين درياچه و گروه Mbuna در سطوح گرم آبهاي درياچه يافت مي شوند. در هر گروه تعداد زيادي گونه وجود دارد، اما بعضي از آنها داراي خصوصيات مشتركي هستند كه مورد توجه علاقمندان است. گروه Mbuna از نظر اندازه كوچك، رنگي، گوشتخوار، فعال و با رفتار تهاجمي هستند. اما گروه non- Mbuna كمي تهاجمي، از نظر اندازه بزرگ و همه چيز خوار هستند. گونه هاي متعلق به گروه Mbuna شامل: Labidochromis ، Melanochromis ، Cynotilapia و Pseudotropheus و گونه هاي متعلق به گروه non- Mbuna عبارتند از: Aulonocara، Cyrtocara ، Nimbochromis ، Protomelas، Copadichromis، Lethrinops و غيره. بارزترين ويژگي ماهيان سيچلايد ملاوي رنگ آنها است. بيشتر گونه ها داراي رنگ آميزي چشمگيري هستند. نرها داراي رنگ روشن تر از ماده ها هستند. در محيط طبيعي آنها ـ درياچه ملاوي ـ pH آب بين 8/7 و 3/8 و درجه حرارت 0C30ـ26 است. گروه non- Mbuna به كاهش اكسيژن حساس بوده و به همين دليل در سطوح بالاي آب درياچه براي اكسيژن گيري مناسب زندگي مي كنند. ميزان اكسيژن محلول بايستي در حدود ppm6 يا بيشتر باشد.
در رابطه با غذادهي سيچلايد ملاوي بهتر است عادات غذايي آنها را در نظر گرفت. پلت هاي با كيفيت خوب يا غذاهاي پولكي در دراز مدت و با تو بي فكس يا كرمهاي خوني حداقل يك بار در هفته استفاده مي شود. بطور معمول يك غذاي پولكي كم پروتئين استاندارد ( با پروتئين 38 ـ 33%) براي همه گونه ها استفاده مي شود. همينطور از يك بوسترنظير Spirulina (نوعي جلبك) گهگاهي مي توان استفاده كرد. اگر شرايط آب مناسب باشد، كيفيت خوب غذا و اسيون مناسب آب، آنها را در شرايط اسارت تكثير مي كنند. اين ماهيان تكثير كنندگان دهاني هستند. ماده ها تخم ها را بر روي خمره يا ماسه مي گذارند تا عمل لقاح توسط نرها انجام شود. بعد از لقاح، تخم ها درون دهان ماهي ماده نگهداري مي شوند تا عمل تفريخ (hatch ) انجام شود. زمانيكه نوازد ماهيان، كيسه زرده خود را جذب كردند كه حدود 18 روز طول مي كشد، ماده ها آنها را بسته به نوع گونه و دماي آب رها مي كنند. در طول اين مدت ماده ها يا بسيار كم و يا اصلاً آب نمي خورند.
ماده ها از بچه ماهيان براي چند روز مراقبت مي كنند. بچه ماهيان با غذاهاي مقوي تغذيه مي شوند. همچنين از بچه ميگوي تازه تفريخ شده مي توان براي غذا دهي استفاده كرد. دما در اين مرحله بايستي 0C5/28 باشد و هوا دهي ملايم انجام گيرد. گونه Labidochromis كه از پرطرفدارترين ماهيان سيچلايد در بين علاقمندان است كه از بين آنها L. caeruleus (سيچلايد زرد ليمويي) با داشتن رنگ زرد روشن با خطوط سياه در باله پشتي زيباترين است. در مقايسه با ساير Mbuna، اين گونه خيلي مهاجم نيست و هر دو ماهي نر و ماده جذاب هستند. نگهداري اين گونه آسان است و در شرايط اسارت تكثير مي شوند. اين ماهي آبهاي قليايي سخت با درجه حرارت بين 24 تا 0C5/27 را ترجيح مي دهد و تغييرات جزيي دما را تحمل مي كند. آنها همه چيز خوار بوده و از حشرات، حلزونها و صدفها تغذيه مي كنند. در شرايط آكواريومي، غذاهاي پولكي با كيفيت مناسب، پلت هاي مخصوص ماهيان سيچلايد و غذاهاي منجمد، مورد استفاده قرار مي گيرند.

گونه Cynotilapia در تجارت به عنوان afra يا Mbena black afra معروف است. رنگ طبيعي نرها رنگ آبي روشن به همراه خطوط آبي تيره بر روي بدن است در حاليكه رنگ ماده ها خاكستري بژ است. آنها نبايستي با ساير گونه هاي Mbuna، ماهياني كه رنگ آميزي نرها يا ماده ها شبيه هم هستند نگهداري شوند. اگر ساير ماهيان متهاجم در آكواريوم قرار گيرند رنگشان را از دست مي دهند و به رنگ آبي خاكستري بدون خطوط در مي آيند. نرها سلطه جو و خشن هستند. ظاهر يا شمايل نرها در بين جمعيتهاي گوناگون فرق مي كند. نرها تا اندازه حدود cm11 رشد مي كنند. در حاليكه ماده ها كوچكتر هستند. آنها اگر شرايط آب مناسب باشد در شرايط اسارت تكثير مي شوند.
گونه Protomelas fenestratus در بين علاقمندان به لب كلفت « thick lip » معروف است و داراي خاصيتي است كه از پهلو شكل فشرده اي دارد. در ماهيان بزرگتر هر دو ماهي نر و ماده بطور خاصي داراي لبهاي بزرگ گوشتالو هستند. نرها غالبا رنگي بوده و چانه هاي آنها رنگ آبي متمايل به سبز و رنگ شكم زرد است. Melanochromis معروف به سيچلايد طلايي ملاوي در بين علاقمندان، هنوز هم با داشتن رنگ طلايي و خطوط سياه بر روي بدن، ماهي پرطرفداري است. آنها مي توانند تهاجمي شوند و بايستي با ساير گونه هاي بزرگ تر Mbuna نگهداري شوند. در هر حال، توصيه مي شود از نگهداري بيش ا زيك نر يا نرهاي مشابه از ساير گونه هاي Melanochromis جلوگيري شود. آب با شرايط دماي بين 23 تا 0C28 و قليايي سخت و pH بين 6/8 ـ 6/7 مناسب است. آنها از جلبكها و ساير غذاهاي آكواريومي تغذيه مي كنند. رنگ آميزي در جوانترها يك جور است، اما در نرهاي بالغ رنگهاي سياه بيشتر ديده مي شود. آنها براحتي تكثير مي شوند و حداكثر طول آنها به 10 تا 13 سانتي متر مي رسد.