اصطکاک نیروی مقاومتی است که در برابر حرکت
اجسام به وجود میآید. این نیرو همواره در خلاف جهت حرکت
ایجاد شده و با حرکت اجسام مخالفت میکند. برای ایجاد حرکت در اجسام
باید نیرویی بزرگتر از نیروی اصطکاک در جهت حرکت اعمال کرد. اصطکاک
به عواملی چون نیروی عمودی، شرایط سطحهای تماس از نظر زبری،
جنس سطحهای تماس بستگی دارد و در صورتی که تغییرات دما
بهگونهای باشد که موجب تغییر زبری سطح تماس شود، در افزایش یا کاهش
اصطکاک موثر است.N نیروی عمودی تکیهگاه و μ ضریب اصطکاک است.
تصویر:Friction.jpg
شکست در تجزیه (امکان ایجاد یا نوشتن اطلاعات در پوشه موقت (temp) ریاضی وجود ندارد.): F_f = \mu N \,

انواع اصطکاک


نیروی اصطکاک ایستایی


هرگاه به جسمی که بر یک سطح افقی در حالت سکون است نیروی افقی وارد شود و جسم حرکت نکند و در حال سکون باقی بماند، نشانگر آن است که برآیند نیروهای وارده بر آن صفر است. پس نیرویی به اندازه نیروی وارده، بر جسم وارد میشود که نیروی F را خنثی میکند. این نیرو، نیروی اصطکاک ایستایی نامیده میشود و از برهمکنش بین دو سطحی که نسبت به هم ساکن هستند و با هم در تماساند بهوجود میآید.

اگر نیروی F را بزرگتر کنیم بهطوری که جسم در آستانه حرکت قرار گیرد، در این حالت نیروی اصطکاک در آستانه حرکت نامیده میشود.
نیروی اصطکاک جنبشی

با حرکت جسم جامد بر سطح جسم جامدی دیگر، نیرویی موازی سطح تماس به هریک از دو جسم از طرف جسم دیگر، وارد میشود که نیروی اصطکاک جنبشی نام دارد. نیروی اصطکاک جنبشی از برهمکنش بین دو سطحی که نسبت به هم متحرک میباشند و با هم تماس دارند به وجود میآید. جهت نیروی اصطکاک جنبشی در خلاف جهت حرکت جسم است.


  • همواره نیروی اصطکاک ایستایی بزرگتر از نیروی اصطکاک جنبشی است. طبق قانون اول نیوتن که قانون اینرسی هم نامیده میشود، جسم در حال سکون تمایل دارد در حالت سکون باقی بماند و چنانچه حرکت یکنواخت دارد به حرکت خود ادامه دهد. زمانی که به جسمی ساکن نیرو وارد میشود تا شروع به حرکت کند باید بر نیروی اینرسی و نیروی اصطکاک غلبه کرد. اما زمانی که جسم در حال حرکت یکنواخت و بدون شتاب است تنها غلبه بر نیروی اصطکاک وجود دارد، پس به نیروی کمتری نیاز خواهد بود.

تقسیمبندی دیگری هم وجود دارد:
اصطکاکِ خشک

هرگاه بین دو جسم ماده سومی مانند روغن، آب و.. وجود نداشته باشد، اصطکاک بهوجود آمده را اصطکاکِ خشک مینامند.

اصطکاکِ تر

اگر بین دو جسم ماده سومی مانند روغن، آب و... وجود داشته باشد، اصطکاک بهوجود آمده را اصطکاکِ تر مینامند.

..