دعای خوشبختی....


تو مرا داری و من

هر شب و روز

آرزویم همه خوشبختی توست

ماه من !

دل به غم دادن و از یاس سخن گفتنها

کار آنهائی نیست که خدا را دارند

ماه من !

غصه اگر هست بگو تا باشد

معنی خوشبختی بودن اندوه است

این همه غصه و غم این همه شادی و شور

چه بخواهی و چه نه ! میوه یک باغند

همه را با هم و با عشق بچین....


دعای خوشبختی....